Метою організацiй European Youth Card EURO26 є надання молодi можливостi доступу до культурних заходiв i подiй, забезпечення мобiльності молодi, а також надання послуг та iнформацiї, необхiдної для прийняття свiдомих i обдуманих рiшень. Привабливiсть картки ЄВРО26, iз знижками та послугами, що вона пропонує в галузях культури, спорту, подорожей, iнформацiї, послуг та товарiв, роблять молодь зацiкавленою в iнформацiї, яку вони можуть отримати вiд їхньої органiзацiї. Будучи органiзацiями на регiональному чи нацiональному рiвнi, вони здатнi вiдповiдати вимогам мiсцевих власникiв карток та пропонувати їм користування перевагами одночасно у всiй Європi.

Швидке зростання системи Європейської молодiжної картки.

У 1987 роцi нацiональна молодiжна картка була введена у п’яти європейських країнах, надаючи знижки та переваги (привiлеї) в культурi, відпочинку, спортi, подорожах, iнформацiї, товарах i послугах на нацiональному рiвнi. Усвiдомлюючи загальну мету (цiлi), органiзації молодiжної картки започаткували європейську спiвпрацю з метою зробити всi переваги власникiв картки доступними в кожнiй з п’яти країн. Така взаємодiя мiж п’ятьма системами карток започаткувала розвиток єдиної європейської молодiжної картки ЄВРО<26 – Ліссабонський протокол означив початок реальному iснування картки в Європi.

Картка отримала назву Євро<26 тому, що на момент заснування у більшості європейських країн молоддю вважалися особи віком до 26 років. У зв’язку з підняттям молодіжного віку до 30 років, картка пройшла етап ребрендингу, отримавши нову назву European Youth Card EURO26.

Починаючи з 1987, кожного року вiдбувалось зростання: приєднувались новi країни, бiльше молодi отримували картки, до яких додавались новi i новi переваги та послуги. На 1997 рік бiльше 2.5 мiльйонiв молодi у 25 європейських країнах мали молодiжнi картки iз логотипом ЄВРО<26. На 2009 рік власників карток стало близько 5 мільйонів! Органiзацiї молодiжної картки спiвпрацювали через Європейську Асоцiацiю Молодiжної Картки. У 1991 Рада Європи пiдтримала картку, прийнявши часткову угоду (Partial Agreement) стосовно молодiжної картки, визнаючи її як iнструмент пiдтримки мобiльностi молодi в Європi.

Ребрендинг EURO26

Що є новим лого? По-перше, воно має квадратну форму, але зберігає колишні колірні рішення: малиновий і жовтий. По-друге, зображення «Геркулеса» (уособлення сили молоді) видозмінилося – він став більш стилізованим і складається з двох букв «Y» і «А». У самому лого центральне місце займають 4 букви: дві жовтих «E» і «C» і дві чорних «Y» і «A», позначаючі заголовні букви в назві Європейської Асоціації Молодіжних Карток (European Youth Card Association) і нового імені картки – Європейська Молодіжна Картка (European Youth Card). Ну, і зі зрозумілих причин – знак «<26» більше не буде присутній в назві дисконтної картки і програми. Щоб забезпечити легку впізнаваність, нове лого впродовж двох років (з 2010 по травень 2012) разом із старим лого «Геркулес» буде присутнє на наліпках в місцях, де надаються знижки і на самих картках «EURO<26». Молодіжний інформаційний центр „Євро<26 – Зарево” і Європейська Асоціація Молодіжних Карток сподіваються, що Вам сподобається новий образ програми і зі свого боку докладуть всі зусилля, щоб, побачивши нове лого, кожен власник картки не пройшов повз свою вигоду.

Проекти, що сприяють підтримці мобiльностi молодi та участi її суспiльному життi.

Принцип взаємодiї (поєднання) переваг забезпечує власникiв ЄВРО26 перевагами та iнформацiєю стосовно транспорту, житла, дорожної страховки, культурних подiй, вiдпочинку та спорту як в межах власної країни, так i на мiжнародному рiвнi. Це допомагає їм бути бiльш мобiльними в своїй країнi i заохочує їх до подорожей за кордон.

Картки ЄВРО26 закладають фундамент європейського способу життя молоді, фундамент нових можливостей в Європі.

Журнали та iнформацiйнi бюлетнi окреслюють європейськi цiлi. Просуваються такi теми (гасла) як “Європа без перешкод” та “за толерантнiсть” та такi проекти як обмiни (exchanges) ЄВРО26. Власники карток заохочуються до зворотнього зв’язку, до визначення питань (проблем), з якими стикається молодь, до активної участі у запровадженнi та пiдтримцi молодiжної картки.

Канали iнформацiї для молодi

Молодiжнi картки ЄВРО26 забезпечують молодь iнформацiєю через рiзнi канали: щорiчнi довiдники (путiвники), журнали – зараз видаються майже 20-ма органiзацiями молодiжної картки з тиражем понад 2.500.000 – плюс iнформацiйні бюлетнi, helpdesks (інформаційні столи) та iнтернет-сторiнки. Часто молодь може зв’язатись iз спецiалiзованими iнформацiйними агенцiями чи цi агенцiї запрошуються скористатись каналами зв’язку, що надаються молодiжною карткою. Ведеться дослiдження з кiлькома iншими європейськими партнерами з приводу створення (зааснування) Європейської Телефонної Iнформацiйної Служби, яка надалi сприятиме зростанню потенцiалу картки ЄВРО26.

www.eyca.org є офiцiйною веб-сторiнкою EYCA. Багато зі згаданих вище 70000 переваг картки на територiї Європи були внесенi в базу даних, до якої можна отримати доступ через цей сайт, який забезпечує як молодь, так i органiзацiї картки швидкою та найновiшою iнформацiєю. Ця сторiнка також має детальну iнформацiю щодо EYCA, Асоцiацiї, та пропонує лiнки до багатьох регiональних та нацiональних органiзацiй картки ЄВРО26.

Органiзацiї ЄВРО26 працюють на некомерцiйних засадах. Щоб забезпечити, фактично, змогу пропонувати молодiжнi картки, доступнi всiй молодi, вони працюють разом з iншими молодiжними органiзацiями, регiональними чи нацiональними громадськими (суспiльними) агенцiями та приватними спонсорами, та iнодi частково ними фiнансуються. Фiлософiя органiзацiй молодiжної картки така, що картка не є просто карткою (рiччю в собi, рiччю для себе, завершеним i цiлiсним явищем, що iснує саме заради себе), а є iнструментом довiри i забезпечення прав молодi, iнструментом, який може бути використаний багатьма органiзацiями, що займаються наданням молодi рiзних послуг та соціального захисту. Запровадження (втілення в життя) такої фiлософії означає роботу з широким колом органiзацiй, щоб забезпечити максимальну вигоду (користь) власнику картки. Все бiльше прикладiв такого пiдходу можна знайти в поєднанні молодiжних карток з iншими членськими картками.

На мiжнародному рiвнi EYCA спiвпрацює з Радою Європи, Європейською комiсiєю, Європейською молодiжною iнформацiйною та дорадчою агенцiєю (ЄIМДА), Eurodesk, Мiжнародною студентською та дорожною конфедерацiєю, Федерацiєю Європейського Союзу Асоцiацiй молодiжних гуртожиткiв.

Органiзацiї та компанiї, що бачать новi можливостi в гнучкiй концепцiї ЄВРО26 запрошуються контактувати з секретарiатом EYCA чи органiзацiями молодiжної картки у їхньому регiонi чи країнi.

Деякi причини, чому молодiжнi картки користуються успiхом:

  • отримавши картку, Ви стаєте власником міжнародного європейського молодіжного посвідчення особи;
  • молода людина отримує особисту картку з можливiстю обирати з багатьох переваг, що охоплюють аспекти вiд щоденної подорожi (мандрiвки) до кiнотеатру та страховки;
  • вся iнформацiя, необхiдна для того, щоб вiн чи вона могли повною мiрою скористатись карткою, мiститься у довiдниках, журналах та iнформацiйних бюлетнях, якi часто доставляються за домашньою адресою.