Kreston Albania

20% Discount for EYCA cardholders

Learning

Kreston Albania is a business consulting services provider with careers available in Financial Services, including Accounting, Tax and Auditing Services, Employee Management Services, including Benefits & Insurance, and a wide range of other consulting services. Kreston, with a very professional staff aims to offer services of a high standard quality, as well as dynamic and market oriented ones.

Kreston Albania është një ofrues shërbimesh konsulence biznesi me karriera të disponueshme në Shërbimet Financiare, duke përfshirë Shërbimet e Kontabilitetit, Tatimeve dhe Auditimit, Shërbimet e Menaxhimit të Punonjësve, duke përfshirë Përfitimet dhe Sigurimet, dhe një gamë të gjerë shërbimesh të tjera konsulence. Kreston, me një staf shumë profesional synon të ofrojë shërbime të një cilësie të standardit të lartë, si dhe dinamike dhe të orientuara drejt tregut.

Email
rezar.llukacej@kreston.al
Phone
+355 69 209 4490
Web
https://www.kreston.al/