GHMP – Galerie hlavního města Prahy

Prague City Gallery (GHMP)

Going out, Travelling

EYCA card holders receive a reduced admission fee of 60 CZK

The Prague City Gallery is one of the most important galleries in the Czech Republic, which focuses its exhibition activities mainly on modern and contemporary art. It collects, preserves and professionally processes the art collections of the City of Prague. Currently, the GHMP exhibits in seven buildings:

BÍLKOVA VILA
The studio villa in Prague-Hradčany was built by František Bílek in 1910-1911 according to his own plans. Bílek was primarily a sculptor and graphic artist, but his religious conception of art led him to the need to create entire environments in which his works would be applied in a multifaceted way, fulfilling his mission to spiritualize human life. His architecture was ideologically motivated.

COLLOREDO-MANSFELD PALACE
The Colloredo-Mansfeld Palace is one of the outstanding examples of Prague palace architecture with a rich architectural development combining elements of the High Baroque and later Rococo and Second Rococo modifications. The Baroque building, located in one of the most exposed places in old Prague near the Charles Bridge, was built on the foundations of Romanesque and Gothic buildings and Renaissance buildings. Among its owners we can find a number of interesting personalities, from Count Jáchym Ondřej Šlik, executed for his participation in the Prague Estates Uprising, to the Jesuit Order, the Elector of Saxony, the cruel Count of Breda and Paul Henry, Prince of Mansfeld-Fondi. In 1736-1737, the prince had the original palace, probably designed by Giovanni Battista Alliprandi, rebuilt by Franz Ignaz Preé in a highly Baroque style. The final New Rococo look was then given to the interiors of the building in the 1860s by the Auersperg family, who then converted a large part of the palace into a luxury apartment house around 1900.

HOUSE OF PHOTOGRAPHY
The origins of the Prague House of Photography (PHP) date back to 1989, when the Aktiv freestyle photography was founded - an association of photographers whose aim was to find suitable spaces for exhibitions. At the beginning of the 1990s, it became the Prague House of Photography Foundation, and in 2005 it became a public benefit corporation of the same name.

DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
The Chýnov "cottage" was František Bílek's (1872-1941) first own dwelling, which he built in 1898 on his parents' remote property. After a fateful conflict with J. V. Myslbek (1892), the artist returned to Chýnov for several years, where he created his key early works, including the large Crucifix (1896-1901). The environment of his hometown and the surrounding countryside shaped his specific mystical expression, mixing religious ideas with admiration for nature.

HOUSE BY THE STONE BELL
According to the latest building-historical research, the origins of the House at the Stone Bell date back to the second half of the 13th century, when a longitudinal side building was built behind the massive tower corner with massive perimeter walls. The oldest construction phase has been preserved in the cellars and on the ground floor of the southern wing.

MUNICIPAL LIBRARY, 2ND FLOOR
The Municipal Library on Marian Square was built in 1925-1928 according to a project by architect František Roith, a pupil of Otto Wagner, a professor at the Vienna Academy. The building was conceived as a cultural institution with a wide range of uses including exhibition, lecture and concert halls.

TROJA CASTLE
Troja Castle is a remarkable and exceptional building. Rather than a castle, it should actually be called a villa: it echoes the splendid Roman suburban villas that its builder, Václav Vojtěch Count of Sternberg, saw on his long journey. He was so captivated by the magnificent houses in the midst of endless gardens that he decided to bring a piece of the "Eternal City" to his homeland. The young count was lucky in his choice of location and the artists who were to make his dream come true.

Držitelům karet EYCA je poskytováno snížené vstupné ve výši 60 Kč (viz ceník)


Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech:


BÍLKOVA VILA


Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910–1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově.

Mickiewiczova 233/1, 160 00 Praha 6 (zobrazit na mapě)
T (+420) 233 323 631 (pokladna)
Otevřeno út–ne 10–18 h 


COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC


Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem snoubícím v sobě prvky vrcholného baroka a pozdějších rokokových a druhorokokových úprav. Barokní objekt nacházející se na jednom z nejexponovanějších míst staré Prahy u Karlova mostu byl postaven na základech románské a gotické zástavby a renesanční budovy. Mezi jeho majiteli najdeme řadu zajímavých osobností od hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného za účast při pražském stavovském povstání, přes jezuitský řád, saského kurfiřta, krutého hraběte Bredu až k Pavlu Jindřichovi knížeti z Mansfeldu-Fondi. Kníže nechal v letech 1736–1737 původní palác, navržený zřejmě Giovannim Battistou Alliprandim, přestavět Františkem Ignácem Preé do vrcholně barokní podoby. Definitivní novorokokovou tvář interiérům stavby pak v šedesátých letech devatenáctého století vtiskla rodina Auerspergů, která pak kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům.

Karlova 189/2, 110 00 Praha 1 (zobrazit na mapě)
T (+420) 222 232 053 (pokladna)
Z důvodu rekonstrukce střešního pláště je Colloredo-Mansfeldský palác od 4. dubna 2022 do odvolání pro veřejnost uzavřen. 


DŮM FOTOGRAFIE


Počátky Pražského domu fotografie (Prague House of Photography, PHP), sahají do roku 1989, kdy vznikl Aktiv volné fotografie – tedy sdružení fotografů, jehož cílem bylo hledat vhodné prostory pro výstavy. Začátkem 90. let z něj vznikla nadace Pražský dům fotografie, v roce 2005 pak stejnojmenná obecně prospěšná společnost.

Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město (zobrazit na mapě)
T (+420) 702 283 922 (pokladna)
Otevřeno út–st 10–18 h, čt 10–20 h, pá–ne 10–18 h


DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ


Chýnovská „chaloupka“ byla prvním vlastním obydlím Františka Bílka (1872–1941), které si vystavěl roku 1898 na odlehlém pozemku svých rodičů. Po osudovém konfliktu s J. V. Myslbekem (1892) se umělec na několik let vrátil do Chýnova, kde vytvořil svá stěžejní raná díla včetně velkého Krucifixu (1896–1901). Prostředí rodného města a okolní přírody formovalo jeho specifický mystický projev mísící náboženské myšlenky s obdivem k přírodě.

Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora (zobrazit na mapě)
T (+420) 381 297 230 (pokladna)
Otevřeno od 2. 5. 2023 do 29. 10. 2023, út–ne 10–12 h, 13–17 h


DŮM U KAMENNÉHO ZVONU


Podle posledních stavebně-historických průzkumů se počátky Domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla.

Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 – Staré Město (zobrazit na mapě)
T (+420) 224 828 245 (pokladna)
Otevřeno út–ne 10–20 h


MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO


Městská knihovna na Mariánském náměstí byla postavena v letech 1925–1928 podle projektu architekta Františka Roitha, žáka profesora vídeňské akademie Otto Wagnera. Budova byla koncipována jako kulturní instituce s širokými možnostmi využití včetně výstavních, přednáškových a koncertních sálů.

Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město (zobrazit na mapě)
T (+420) 222 310 489 (pokladna a recepce)
Otevřeno út–st 10–18 h, čt 10–20 h, pá–ne 10–18 h


ZÁMEK TROJA


Zámek Troja je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvěnou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Velkolepé domy uprostřed nekonečných zahrad jej uchvátily natolik, že se rozhodl přenést kousek „Věčného města“ do své rodné země. Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří měli jeho sen uskutečnit.

U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7 (zobrazit na mapě)
T (+420) 283 851 614 (pokladna)
Otevřeno v sezóně (více informací viz webové stránky)
Zámek út–čt 10–18 h, pá 13–18 h, so–ne 10–18 h

Email
ghmp@ghmp.cz
Phone
+420725 421 792
Web
https://www.ghmp.cz/
Mickiewiczova 233/1
160 00 Praha 6
Czech Republic
Karlova 189/2
110 00 Praha 1
Czech Republic
Revoluční 1006/5
110 00 Praha 1
Czech Republic
Údolní 133
391 55 Chýnov u Tábora
Czech Republic
Staroměstské náměstí 605/13
110 00 Praha 1
Czech Republic
Mariánské náměstí 98/1
110 00 Praha 1
Czech Republic
U Trojského zámku 1/4
170 00 Praha 7
Czech Republic