Статут Молодіжної громадської організації Молодіжний інформаційний центр «Євро<26 – Зарево»

1. Загальні положення

1.1. Молодіжна громадська організація Молодіжний інформаційний центр “Євро<26 – Зарево” (далі у тексті – Центр) є добровільною молодіжною неприбутковою Всеукраїнською громадською організацією української молоді.

1.2. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Центр створений і діє з ініціативи студентської, учнівської та іншої молоді України.

1.4. Центр здійснює свою діяльність самостійно, а також співпрацює з іншими організаціями, діяльність яких не суперечить засадам Центру.

1.5. Центр є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штампи, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Центру. Символіка Центру реєструється у встановленому законом порядку.

1.6. Повна назва Центру українською мовою: Молодіжна громадська організація Молодіжний інформаційний центр “Євро<26 – Зарево”, скорочена назва: “Євро<26”.

1.7. Територія діяльності Центру – Україна.

2. Мета та завдання Центру

2.1. Метою діяльності Центру є:

– здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів молоді;

– сприяння підвищенню мобільності молоді та покращання її доступу до інформації та культурних надбань, реалізації її ідей, які спрямовані на становлення громадянського суспільства, інтеграцію в Європейське співтовариство.

2.2. Завданням Центру є сприяння поширенню демократичних ідей, забезпеченню молоді інформацією, підтримки національних традицій та загальнолюдських цінностей, залученню молоді до активної участі в процесі розвитку національної, демократичної, правової української держави, сприяння підвищенню рівня культури, активності та інформованості молоді, сприяння підвищенню фахового та світоглядного рівня молоді для подальшої її активної професійної та громадської діяльності;

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань, Центр в порядку, встановленому чинним законодавством,:

– бере участь у громадській діяльності;

– представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

– вносить пропозиції та заяви до органів влади та управління;

– надає на громадських засадах консультативну допомогу молоді;

– бере участь в організації конгресів, конференцій, навчання, таборів, зустрічей молоді;

– бере участь у закордонних та міжнародних конгресах, конференціях, навчаннях, таборах, зустрічах молоді, відряджає членство за кордон з метою участі у міжнародних заходах тощо;

– може бути колективним членом інших громадських організацій;

– бере участь на договірних засадах у роботі міжнародних організацій, у формуванні та реалізації молодіжних програм;

– самостійно вступає в договірні відносини як з українськими, так і з іноземними юридичними особами та громадянами;

– засновує засоби масової інформації та видає свій друкований орган, який поширюється безкоштовно;

– здійснює іншу діяльність відповідно до статутної мети та завдань Центру, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3. Принципи утворення та діяльності Центру

3.1. Центр утворюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності.

3.2. Центр доводить до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечить законодавству.

3.3. Інформація, що міститься у статуті, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов’язана з діяльністю Центру, не є конфіденційною або такою, що охороняється законом.

4. Члени Центру, їх права та обов`язки

4.1. Членство в Центрі може бути індивідуальним.

4.2. Індивідуальними членами Центру можуть стати особи віком від 14 до 35 років, які беруть участь у діяльності Центру та визнають положення цього Статуту. Особи старшого віку можуть  бути членами Центру за  умови,  якщо  їх  кількість в Центрі не перевищуватиме 10 відсотків  загальної  кількості  членів. У складі Правління Центру кількість  осіб старшого віку не може перевищувати третину членів Правління Центру.

4.3. Заява про вступ до Центру подається до Правління Центру.

4.4. Рішення про прийом у члени Центру приймається Правлінням Центру і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість його членів.

4.5. Членство в Центрі не виключає членства в інших організаціях, діяльність яких не суперечить засадам діяльності Центру.

4.6. Почесне членство надається особам, що мають особливі заслуги перед Центром. Питання про надання особі почесного членства вирішується Правлінням Центру. Почесні члени мають такі ж права, як і інші члени Центру.

4.7. Члени Центру мають право:

– отримувати інформацію про діяльність Центру;

– вільно брати участь у всіх видах діяльності Центру;

– обирати та бути обраним до складу керівних органів Центру;

– користуватися всіма формами допомоги Центру;

– вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку;

– добровільно вийти зі складу Центру, попередньо письмово повідомивши про це Голову Центру або членів Правління Центру.

4.8. Члени Центру зобов`язані:

– дотримуватись положень цього Статуту та сприяти єдності Центру;

– поважати права та законні інтереси інших членів Центру;

– стояти на обліку та брати участь у роботі одного з первинних осередків Центру згідно зі своїми здібностями та бажанням;

– своєю діяльністю поширювати ідеї Центру, залучати інших до роботи;

– сумлінно виконувати доручену їм справу;

– сплачувати членські внески. Розміри та порядок сплати членських внесків визначається Правлінням Центру.

4.9. Членство в Центрі припиняється:

– при добровільному виході з Центру на підставі поданої письмової заяви до Правління;

– у випадку виключення з Центру за рішенням Правління Центру, а також у разі порушення Статуту діями, що завдають шкоди Центру або підривають його авторитет;

– у випадку ліквідації Центру.

5. Організаційна структура Центру. Керівні органи.

5.1. Основою Центру є місцеві осередки, які діють на підставі своїх статутів, прийнятих їх керівними органами, затверджених Правлінням Центру, та об`єднуються у міські, районні, обласні та Автономної Республіки Крим відповідно до адміністративно-територіального поділу України. Осередки можуть бути юридичними особами після їх реєстрації в установленому порядку. Ті осередки, які не є юридичними особами, зобов`язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення в установленому порядку.

5.2. Місцеві осередки створюються за наявності не менше як трьох членів Центру.

5.3. Вищим керівним органом Центру є З`їзд.

5.4. З`їзд Центру скликається не рідше одного разу на п’ять років Правлінням Центру.

5.5. Норма представництва на З`їзді визначається Правлінням Центру. Осередки мають рівне представництво на З`їзді.

5.6. Порядок делегування на З`їзд визначається Правлінням Центру.

5.7. Позачерговий З`їзд скликається на вимогу не менше як 2/3 обласних та Київського та Севастопольського міських осередків, Контрольно-ревізійної комісії або з ініціативи Правління Центру. З`їзд є правомочним в разі присутності на ньому не менше половини обраних делегатів.

5.8. З`їзд Центру:

– приймає Статут Центру, вносить до нього зміни та доповнення для представлення та наступного затвердження в органах влади;

– обирає Голову Центру та за його поданням затверджує Правління Центру, кількісний склад якого не перевищує 7 осіб;

– реалізовує права власності на майно та кошти Центру;

– обирає Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії;

– заслуховує звіти Голови Центру, голови Контрольно-ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності;

– визначає найважливіші питання діяльності Центру;

– розглядає будь-які інші питання стосовно діяльності Центру;

– приймає рішення про припинення діяльності Центру.

5.9. Рішення приймається простою більшістю голосів за умови присутності не менше як половини обраних на нього делегатів з правом вирішального голосу. Форма голосування визначається З`їздом.

5.10. Керівним органом Центру між з`їздами є Правління Центру.

5.11. В компетенцію Правління входить:

– прийняття рішення про скликання З`їзду;

– прийняття ухвал щодо реалізації рішень З`їзду;

– організація поточної діяльності Центру;

– затвердження зразків печатки, символіки, атрибутики, членської картки Центру;

– прийняття звернень та заяв від імені Центру;

– організація фінансово-господарської діяльності Центру;

– затвердження штатного розкладу Центру;

– прийняття та виключення членів Центру;

– затверджує правильники Центру;

– прийняття рішень про створення та припинення діяльності осередків, затвердження їх статутів;

– здійснення господарського управління майном Центру.

5.12. Засідання Правління проводяться, як правило, не менше одного разу на квартал. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні. Засідання правомочне за умови присутності більшості членів Правління.

5.13. Голова Центру очолює Правління і керує його діяльністю. Голова Центру:

– представляє Центр у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, а також у міжнародних відносинах;

– вносить подання З`їзду Центру щодо складу Правління;

– скликає засідання Правління;

– підписує та візує рішення Правління;

– вступає у переговори, укладає та підписує угоди від імені Центру, які в особливо важливих випадках підлягають затвердженню Правлінням Центру;

– має право першого підпису на фінансових документах Центру;

– здійснює господарське управління коштами Центру;

– розробляє правильники Центру;

– формує апарат (секретаріат, фінансово-господарчий відділ, та ін.) в межах граничної чисельності штату і асигнувань, передбачених на цю мету, приймає та звільняє працівників апарату;

– відкриває рахунки в банках.

5.14. Контрольно-ревізійна комісія у складі трьох членів контролює фінансово-господарську діяльність Центру, обирається на З`їзді і підзвітна лише йому. Діє згідно з положенням, прийнятим Правлінням Центру.

5.15. Скарбник (головний бухгалтер) Центру підпорядковується Голові Центру, веде облік коштів та майна Центру, є безпосереднім виконавцем кошторису Центру, може користуватися правом другого підпису на всіх грошових документах Центру.

6. Майно та кошти Центру

6.1. Центр може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Кошти Центру складаються з:

– вступних та членських внесків;

– надходжень від видавничої, господарської та іншої комерційної діяльності підприємств, установ, організацій, створених Центром відповідно до чинного законодавства України;

– добровільних пожертвувань, добродійних надходжень від фізичних та юридичних осіб;

– надходжень з грантів, на проекти, у т.ч. міжнародні та фінансовані з державного бюджету та приватними спонсорами;

– безповоротної фінансової допомоги.

6.3. Для забезпечення своєї діяльності Центр може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання та інше майно відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Центр має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.5. Центр, у разі отримання фінансової допомоги, зобов’язаний подавати звіти про цільове використання фінансів та матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені цими органами.

6.6. Центр і створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

6.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управ­ління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.8. Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

6.9. Використання доходів (прибутків) Центру виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалі­зації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Центру та припинення його діяльності

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Центру приймаються З’їздом Центру. Про зміни, що сталися, Центр повідомляє в орган, що реєструє, в 60-денний термін.

7.2. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

7.3. Реорганізація Центру здійснюється за рішенням З’їзду Центру, якщо за нього проголосувало 3/4 учасників З’їзду. У випадку реорганізації Центру вся сукупність прав та обов’язків переходить до правонаступників. Ліквідація Центру здійснюється за рішенням З’їзду Центру, якщо за нього проголосувало 3/4 учасників З’їзду або за рішенням суду.

7.4. У разі ліквідації Центру майно та кошти не можуть розподілятись між членами Центру і використовуватися на благодійницькі цілі або на виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.